Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin designclub.


1. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy regulamin określa warunki programu designclub. zwanego dalej Klubem.
b. Organizatorem Klubu jest 9d sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motylkowej 65B, 04-776 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 25.000 PLN, opłacony w całości, zwana dalej Organizatorem.
c. Klient przystępuje do Klubu (staje się Klubowiczem) poprzez założenie konta użytkownika na behome.pl
d. Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie behome.pl. Założenie konta przez użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej behome.pl.

2. Zasady działania Klubu
a. Klub to program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów behome.pl, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych i założyli konto użytkownika na behome.pl. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, lecz konieczna do korzystania z Klubu.
b. Klubowicz może jednocześnie posiadać tylko jedno aktywne konto.
c. Klubowiczowi nie wolno korzystać z kont innych Uczestników oraz udostępniać swojego konta osobom trzecim.
d. Do Klubu mogą dołączyć użytkownicy pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Konto użytkownika, który potwierdził chęć korzystania z Klubu powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).
e. W przypadku wystąpienia błędów (np. formularz nie zawiera imienia i nazwiska Uczestnika, danych adresowych) konto zostanie usunięte.
f. Klubowicz dokonując zakupów na behome.pl gromadzi 1 punkt za każde wydane 50 zł. Zgromadzone punkty mogą zostać zamienione na wybrane przez Organizatora towary na zasadach określonych poniżej.
g. Aby przystąpić do Klubu, należy założyć konto użytkownika na behome.pl i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
h. Uczestnikami Klubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
i. Z uczestnictwa w Klubie wykluczone są przedsiębiorstwa, zajmujące się sprzedażą asortymentu Organizatora oraz współpracujący z Organizatorem architekci i projektanci wnętrz.
j. Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z Klubu powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

3. Zasady naliczania i wykorzystania punktów w Klubie
a. Klubowiczom w ciągu 14 dni od dokonania zakupów (jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży) naliczane są punkty premiowe (1 punkt za każde wydane 50 zł). Punkty nie podlegają zamianie na gotówkę. Liczba przyznanych punktów jest zaokrąglana do pełnych złotówek.
b. Punkty premiowe mogą być naliczane za inne aktywności Klubowicza, np. zapisanie się do newslettera lub dodanie opinii o produkcie. Ilość naliczanych punktów jest publikowana za wybrane aktywności Klubowiczów jest dostępna na stronie opisu Klubu.
c. Naliczone punkty mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych zakupów wybranego przez Organizatora asortymentu na behome.pl. Każdy punkt przeliczany jest na 1 zł. Wartość premii jest następnie odejmowana od wartości nowego zamówienia.
d. Klubowicz może wymienić punkty na rabat do wysokości ceny wybranego towaru. Nie ma możliwości wymiany punktów na towar droższy niż równowartość zgromadzonych punktów w zł za dopłatą.
e. Punkty z transakcji zakupowej Klubowicz może wykorzystać w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu punkty naliczone z danej transakcji zostaną skasowane.
f. Punkty nie są naliczane za koszty dostawy zamówień do klienta.
g. Punkty nie są naliczane za nabycie towarów przecenionych lub promocyjnych, chyba że Organizator postanowi inaczej.
h. Informacje na temat stanu punktów Klubowicza są dostępne w zakładce „Twoje konto" na behome.pl.
i. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono punkty na koncie danego Klubowicza, saldo punktów zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.
j. Aby skorzystać z Klubu w koszyku zakupowym użytkownik musi być zalogowany na swoje konto.
k. Jeśli punkty na koncie Klubowicza zostały naliczone lub wykorzystane niezgodnie w z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonych punktów, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.

4. Ochrona danych osobowych
a. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. Administratorem danych jest Organizator.
b. W formularzu rejestracyjnym na behome.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Klubem. Z uwagi na zasady działania Klubu, zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym.
c. Klubowicz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Klubowicz ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach dla Klubowiczów jeśli dane osobowe Klienta podane w formularzu rejestracyjnym uległy zmianie a fakt ten nie został zgłoszony Organizatorowi.
e. Klubowicz może zostać wykluczony z Klubu w przypadku, gdy naruszył niniejszy Regulamin lub wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych. O wykluczeniu z Klubu użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.

5. Zamknięcie Klubu
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.
b. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania punktów, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonych na jego koncie punktów w terminie do 60 dni od daty zamknięcia Klubu.
c. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.6. Postanowienia końcowe
a. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony behome.pl, a także naliczania i wykorzystania punktów.
b. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Klubowiczowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, złożona osobiście w salonie Organizatora (ul. Lucerny 25, Warszawa) lub przesłana mailem na: sklep@behome.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
d. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
e. Treść Regulaminu jest dostępna na behome.plOstatnia aktualizacja: 31.07.2018

pixel